K chystaným daňovým změnám

21/05/2013 13:47

 

K chystaným daňovým změnám
  1. daňová podpora středního a vysokého školství - např. zvýšení limitu daňově uznatelného motivačního příspěvku v § 24 odst. 2 písm. zu) zákona z 2 000 Kč na 5 000 Kč měsíčně u středoškoláků a z 5 000 Kč na 10 000 Kč měsíčně u vysokoškoláků. Předpokládá se, že formou pozměňovacího návrhu bude do této novely navržena podpora investic na pořízení nového hmotného majetku – vybraný nový hmotný majetek by mělo být možno mimořádně odepsat v průběhu 12 měsíců. Jaká bude konečná podoba této podpory a od jakého okamžiku pořízení se uplatní zatím není jasné – téměř jistě by se měly vztahovat na nový hmotný majetek v odpisových skupinách 1 a 2 (u osobních automobilů bude možná umožněn jen některým poplatníkům, např. provozovatelům taxislužby, možná však bude platit i bez výjimky pro osobní automobily) a možná na vybraný či veškerý nový hmotný majetek v odpisové skupině 3. Např. u kancelářské a výpočetní techniky, nákladních automobilů a autobusů je mimořádný odpis v průběhu 12 měsíců velice pravděpodobný. Mimořádné dvanáctiměsíční odpisy by měly platit od letošního podzimu (stejně jako podpora školství).
  2. rekodifikace soukromého práva. Tento „drobeček“ (doprovodný daňový zákon) má 222 stran (návrh zákona) a důvodová zpráva k němu 366 stran, novelizuje okolo 40 předpisů (především obsahuje několik set změn zákona o daních z příjmů či zákona o dani z nemovitostí, dále změny zákona o dani z přidané hodnoty, ruší daň dědickou a daň darovací a převádí dary a dědictví do předmětu daní z příjmů, posouvá účinnost některých ustanovení zákona o zřízení jednoho inkasního místa a 1.1.2014, novelizuje zákon o účetnictví, zákony o veřejnoprávním pojištění) a seznámit se s ním tedy nebude zrovna snadné.
  3. Doprovodný daňový zákon k rekodifikaci přináší spoustu změn k 1.1.2014, návrh však obsahuje i pro praxi velice důležitou změnu s účinností navrženou od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů (reálně by se mohlo jednat o 1.10.2013, možná i o dřívější datum). Jedná se o ručení z důvodu úhrady na nezveřejněný účet, které by se vztahovalo jen na úplaty nad 700 tis. Kč - je navrženo toto doplnění § 109 odst. 2 zákona o DPH (ručení, pokud je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup):      „, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně“.

 

Změny v dani z příjmu od 1.1.2014, např:
  • změny související se změnami soukromého práva od 1.1.2014 – promítnutí nové terminologie, nových principů, nových institutů atd. Např. dochází k náhradě pojmu závazek novým pojmem dluh. Za věc movitou je nově považován např. i obchodní podíl a proto je dosavadní úprava osvobození od daně z příjmů fyzických osob pro příjmy z prodeje movitých věcí přeformulována (osvobozeny nově budou příjmy z prodeje movitých věcí hmotných). Novinkou soukromého práva od 1.1.2014 je např. nabytí majetku odkazem a proto se bude daňová úprava pro majetek získaný dědictvím nově vztahovat i na majetek nabytý odkazem apod.

  • důležité daňové změny, které s rekodifikací soukromého práva nesouvisí nebo souvisí jen částečně – např. přesun darů a zděděných příjmů do předmětu daní z příjmů, nová pravidla pro práci s obvyklými cenami, částečná změna struktury zákona a vymezení některých daňových pojmů (např. odpisovatel, samostatné vymezení finančního leasingu). Dochází přitom k řadě věcných změn (např. za finanční leasing se již nebude považovat vztah, kdy by bylo sjednáno pouze právo odkupu – převod do vlastnictví po skončení nájemního a obdobného vztahu bude muset být sjednán předem).

  • vybrané změny, které jsou již schváleny a jsou již obsaženy v zákoně č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa (zatím s účinností od 1.1.2015), a jejichž účinnost doprovodný daňový zákon k rekodifikaci mění z 1.1.2015 na 1.1.2014 - např. se jedná o zvýšení limitu pro dary odečitatelné od daňového základu fyzických osob podle § 15 odst. 1 ZDP na 15 % resp. od daňového základu právnických osob podle § 20 odst. 8 na 10 % (dosud tento limit platí jen pro dary vybraným subjektům). Zákon č. 458/2011 Sb. také (zatím s účinností od 1.1.2015) např. zavádí osvobození od daně z příjmů fyzických osob pro podíly na zisku (např. se týká společníků s.r.o.) – toto osvobození doprovodný daňový zákon k rekodifikaci věcně přebírá, byť legislativnětechnicky odlišně (nikoli samostatným ustanovením v rámci § 4 odst. 1 ZDP, ale v samostatném § 4a). Další změnou, která je již obsahem zákona č. 458/2011 Sb. (zatím od 1.1.2015) a se kterou počítá doprovodný daňový zákon k rekodifikaci soukromého práva již od 1.1.2014 je např. prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od daně z příjmů fyzických osob ze 6 měsíců na 3 roky

  • Daň z nemovitostí bude nadále upravena současným zákonem o dani z nemovitostí (původně se počítalo s přijetím nového zákona), který však bude velice rozsáhle novelizován a přejmenován na zákon o dani z nemovitých věcí (daň z nemovitostí se bude jmenovat daň z nemovitých věcí). Většina změn souvisí s novou soukromoprávní úpravou nemovitostí – především soukromoprávně budou stavby (až na výjimky) považovány za součást pozemku, ale pro účely daně z nemovitých věcí budou posuzovány samostatně. Novelizovaný zákon obsahuje i některé koncepční změny (např. vymezení předmětu daně ze staveb resp. v nové terminologii daně ze staveb a jednotek). Novelizace dnešního zákona o dani z nemovitostí (nově zákona o dani z nemovitých věcí) je součástí návrhu doprovodného daňového zákona k rekodifikaci.

  • Součástí návrhu doprovodného daňového zákona k rekodifikaci je mimo jiné i poměrně rozsáhlá novelizace zákona o dani z přidané hodnoty. Na novou soukromoprávní úpravu je reagováno např. tím, že pojem zboží bude nově zahrnovat i nemovitosti. Návrh usiluje o výslovné zakotvení některých institutů nového občanského zákoníku (např. pachtu) přímo do zákona o DPH, což lze označit za diskutabilní – vnitrostátní úprava totiž musí odpovídat úpravě eurounijní, která je pochopitelně nezávislá na úpravě soukromého práva v tom či onom členském státě.

  • Samostatným zákonem je řešena daň z nabytí nemovitých věcí, která nahradí dnešní daň z převodu nemovitostí. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí projednala Poslanecká sněmovna v prvém čtení minulý týden, hned po projednání návrhu doprovodného daňového zákona k rekodifikaci. Nová úprava mění osobu poplatníka daně (nově jí bude kupující) a přináší celou řadu dílčích věcných změn a také i určitá zjednodušení (např. daňové přiznání bude moci být podáváno bez znaleckého posudku ve větším množství případů než dnes).

 

Contact

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Search site

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN