změny v DPH pro rok 2013

13.01.2013 18:28
  1. Došlo ke zvýšení základní i snížené sazby DPH o jedno procento na 21%, respektive 15%.
  2. Byl zaveden institut nespolehlivého plátce - neplatiči DPH budou zavedeni do seznamu, který bude veřejně přistupný. Tento statut získá ten plátce, který neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. Podnikaté si budou muset hlídat, s kým budou obchodovat, jelikož ten, kdo přijme zdanitelné plnění od nespolehlivého plátce, který byl zapsán a zveřejněn v seznamu nespolečhlivých plátců, bude ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění.
  3. Došlo ke změnám ve vystavování daňových dokladu:

  • ZDPH v § 26 nově definuje daňový doklad, přičemž dochází k zrovnoprávnění dokladů v listinné a elektronické podobě. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje. I nadále zůstává zachována odpovědnost osoby, která plnění uskutečňuje, za správnost údajů na daňovém dokladu i za dodržení lhůty pro jeho vystavení.
  • V § 27 jsou pak zcela nově upravena pravidla pro vystavování daňových dokladů. Vystavování daňových dokladů se řídí podle pravidel členského státu, ve kterém je místo plnění.
  • V § 28 jsou stanovena pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku a uveden výčet případů, kdy plátce nebo osoba povinná k dani musí vystavit daňový doklad, přičemž lhůta 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň nebo uskutečnění plnění, zůstává zachována. Toto ustanovení dále opravňuje osobu povinnou k dani pověřit k vystavení daňového dokladu svým jménem jinou osobu.
  • Zásadní náležitosti daňového dokladu jsou vymezeny v § 29, přičemž v následujících ustanoveních jsou uvedeny pouze výjimky nebo odchylky od základních náležitostí u jednotlivých specifických dokladů (jedná se o zjednodušený daňový doklad, splátkový kalendář, platební kalendář, souhrnný daňový doklad a doklad o použití).
  • § 33 pak stanoví, co se považuje za daňový doklad při dovozu zboží a § 33a pak naopak definuje daňový doklad při vývozu zboží.
  • V § 34 se nově stanoví, že u všech daňových dokladů musí být po celou dobu jejich „životnosti“ zajištěna věrohodnost původu daňového dokladu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost.
  • Obecná pravidla pro uchovávání daňových dokladů jsou uvedena v § 35. Doba uchovávání daňových dokladů zůstává zachována. Jedná se o lhůtu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Contatti

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Cerca nel sito

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN