Specifika při placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

03.05.2013 09:07

Od 1. 1. 2013 dochází podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“), k rozšíření institutu ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň. Nově je zakotveno v § 108a zákona o DPH, také ručení oprávněného příjemce, tj. osoby, jejíž postavení upravuje zákon o spotřebních daních. Využije-li oprávněný příjemce zvláštní způsob zajištění daně, hledí se na něj pro účely zvláštního způsobu zajištění daně jako na příjemce zdanitelného plnění.

Realizaci zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, tedy postupu, kdy příjemce plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z dotčeného plnění přímo na účet  místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění, je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Při placení daně za poskytovatele zdanitelného plnění je nutné vyplnit položky: variabilní symbol, specifický symbol a zprávu pro příjemce.

Úhrada příjemcem za poskytovatele zdanitelného plnění musí být řádně identifikována. V ustanovení § 109a odst. 2 písm. a) až d) zákona o DPH, jsou stanoveny údaje, které mají být pro správnou identifikaci uvedeny:

a) identifikace poskytovatele zdanitelného plnění,
b) daň, na kterou je úhrada určena,
c) identifikace příjemce zdanitelného plnění,
d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem 
zdanitelného plnění.

Příjemce zdanitelného plnění popřípadě oprávněný příjemce uvede při bezhotovostním platebním styku nebo při hotovostní platbě přes Českou poštu, s. p. na poštovní poukázce typu A následující údaje:

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) 80039, vyplněním této položky je určena daň (viz výše uvedené písm. b). PBÚ 80039 pro zajištění daně dle zákona o DPH je rovněž uvedeno v seznamu předčíslí pro jednotlivé druhy daní v Příloze č. 3 (pro finanční úřady kromě Specializovaného finančního úřadu) a v Příloze č. 4 (pro Specializovaný finanční úřad).

Číslo účtu (matriková část) je uvedeno v Příloze č. 2 (pro finanční úřady včetně Specializovaného finančního úřadu). Úhradu provést na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění.

Kód banky - 0710 (kód České národní banky).

Variabilní symbol - uvádí se kmenová část DIČ (daňové identifikační číslo) poskytovatele zdanitelného plnění (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně), viz výše uvedené písm. a).

 Specifický symbol - uvádí se  kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (potažmo DIČ oprávněného příjemce, hradí-li zajištění on), viz výše uvedené písm. c).

Konstantní symbol - při bezhotovostní platbě se uvede 1148, při hotovostní platbě se uvede 1149.

Zpráva pro příjemce - uvede se informace z výše zmíněného písm. d).

Příjemce zdanitelného plnění do zprávy pro příjemce uvede:

- den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru: DD/MM/RRRR−P 
Příklad: den uskutečnění zdanitelného plnění je 25. 3. 2013, tzn. 25/03/2013-P

nebo

- den přijetí úplaty ve tvaru: DD/MM/RRRR−U
Příklad: den přijetí úplaty je 30. 4. 2013, tzn. 30/04/2013-U


Oprávněný příjemce do zprávy pro příjemce uvede:

- den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu ve tvaru:  DD/MM/RRRR-O 
Příklad: den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu je 2. 4. 2013, tzn. 02/04/2013-O
Toto datum se pro dané účely identifikace platby považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění.                                                                   

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN