Uplatnění plných mocí u správce daně - nová judikatura

15.07.2015 23:22

Doručování plných mocí, které byly uděleny daňovým poradcům či právním zástupcům na finanční úřad v případě odkladu termínu, se řídilo výkladem finanční správy, který byl velmi striktní. Plná moc musela být na finanční úřad doručena nejpozději v den řádného termínu. Poplatníci, kteří odkládali podání plné moci na nejzazší termín, pak často spěchali v poslední den termínu s plnou mocí přímo na finanční úřad, aby byla podána včas. Pokud by plná moc nebyla podána včas, hrozily by sankce za pozdní podání přiznání.

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) svým rozhodnutím dovodil, že je tomu jinak. Rozhodnutí se týkalo poplatníka, který podal plnou moc na poště v poslední den základního termínu, tudíž ji správci daně obdržel až po uplynutí tohoto termínu. Závěr NNS je takový, že termín pro podání byl splněn a tudíž lze podání přiznání k dani z příjmů odložit.

Právní věta:

Pro účely posouzení včasnosti uplatnění plné moci udělené daňovému poradci pro prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání je rozhodné, zda plná moc byla nejpozději poslední den lhůty 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období odevzdána k poštovní přepravě. Obdobně lhůta pro uplatnění plné moci je dodržena v případě, že plná moc je v uvedené lhůtě doručena věcně příslušnému správci daně, který však není místně příslušný.

Skutkové okolnosti sporu byly následující: stěžovatel podal plnou moc udělenou daňovému poradci pro prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k poštovní přepravě dne 2. 4. 2012 a shodného dne doručil plnou moc také místně nepříslušnému správce daně (na FÚ v Olomouci místo FÚ v Přerově). FÚ v Přerově uložil žalobci pokutu za opožděné daňové přiznání, neboť k prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání nedošlo, a to z důvodu, že plná moc mu byla poštou doručena až dne 3. 4. 2012, resp. až 11. 5. 2012 v případě postoupení od FÚ v Olomouci. Dle správce daně posledním dnem, kdy mohl stěžovatel uplatnit plnou moc pro prodloužení lhůty k podání daňového přiznání, bylo pondělí 2. 4. 2012.

 

Celý rozsudek najdete zde.

 

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN