Judikatura

 • 5 Afs 44/2022 (§ 145 DPH)- nezákonnost zahájení daňové kontroly, kdy měl správce daně k dispzici podklady k doměření daně a nevyzval daňový subjekt podle § 145 odst. 2 DŘ
 • 21 Cdo 1407/2022 (zákoník práce) subjektivní dvouměsíční lhůta a její běh pro podání výpovědi zaměstnanci
 • 2 Afs 395/2020 ( DPH) - pokyn GFŘ D-24 není pro stanovení struktury podání kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty ve vztahu plátcům právně závazny. Jeho nedodržení neznamená, že podání je neúčinné, ale je zatíženo odstranitelnou vadou, k jejímuž odstranění je nutné daňový subjekt vyzvat.
 • 6 Cmo 125/2023 - (§ 235 DŘ) vrácení srážkové daně správcem daně ze zálohy na zisku
 • 5 Afs 45/2022 (24 ZDP)  - zneužití práva a naplnění objektivního kritéria ( formální splnění podmínek dle ZDP aniž by byl naplněn účel) i subjektivního kritéria (daňová výhoda byla získána uměle se záměrem získat daňové zvýhodnění)
 • 10 Afs 48/2021 (§92 DPH)- rozložení důkazního břemene, jeho přenos a hodnocení důkazů. Správce daně při hodnocení důkazů nepostupoval v souladu se zákonem, což mohlo mít vliv na zákonnost doměřené DPH
 • 6 Afs 54/2022  (§38f ZDP)- nemožnost uplatnění zápočtu sražené daně na příjmy, které jsou od daně osvobozeny 
 • 7 Afs 63/2021 (§34 ZDP)  - neoprávněné uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj, nebyl prokázán prvek novosti
 • 4 Afs 73/2021 (§72 ZDPH+§92 DŘ) - neunesení důkazního břemene daňového subjektu ve vztahu prokázání plnění použitých pro ekonomické činnosti
 • 10 Afs 101/2022 (64 ZDPH) - neunesení důkazního břemene daňového subjektu ve vztahu k nároku na osvobození od DPH, nesplnění ani jedné ze tří podmínek stanovených v § 64 ZDPH (dodání zboží do jiného členského státu, skutečná přeprava do jiného státu EU a zajištění přepravy plátcem, pořizovatelem zboží nebo zmocněnou třetí osobou)
 • 10 Afs 120/2020 (§72 ZDPH) - neuznání nároku na odpočet daně u plnění, které bylo zasaženo daňovým podvodem, o kterém měl a mohl daňový subjekt vědět, když neprověřil dodavatele a umístil reklamu na akcí s nízkou diváckou sledovaností
 •  2 Afs 298/2021 (§147 DŔ + § 72 ZDPH) - neoprávněné odepření nároku na odpočet daně, kdy správce daně nedostatečně identifikoval chybějící daň u daňového subjektu a jeho roli v podvodném řetězci
 • 6 Afs 307/2021 (§72 ZDPH) - neunesení důkazního břemeno daňového subjektu ve vztahu k prokázání dodání plnění dle daňových dokladů, nebyl prokázán rozsah a tedy ani výše plnění ani poskytnutí služeb deklarovaným dodavatelem, který neměl vlastní zaměstnance
 • 5 Afs 335/2021 (§76 ZDPH) - nesprávně stanovená výše koeficientu pro nárok na odpočet daně, kdy daňový subjekt do koeficientu nezahrnul prodej dlouhodobého majetku (pozemku), kdy správce daně uzavřel, že pozemky byly zboží, jejihož hodnota se do koeficientu zahrnuje

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN