Registrace svěřeneckých fondů

09.05.2014 14:01


Informace k registraci svěřenských fondů


S účinností od 1.1.2014 mohou vznikat podle ust. § 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník (dále jen „OZ“) svěřenské fondy. Svěřenské fondy nejsou právnickými osobami, nemají právní osobnost ani sídlo. Svěřenský fond je však daňovým subjektem a v daňovém řízení se na něj hledí jako na právnickou osobu:
• podle ust. § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je svěřenský fond poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
• podle ust. § 4b odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů se pro účely DPH na svěřenský fond hledí jako na právnickou osobu,
• podle ust. § 3 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, je svěřenský fond poplatníkem daně z pozemků a daně ze staveb.


Osobou, která plní povinnosti stanovené daňovému subjektu – svěřenskému fondu, je svěřenský správce (ust. § 20 odst. 3 zákona č. 280/20009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „daňový řád“).

Svěřenské fondy mají registrační povinnost podle ust. § 125 a násl. daňového řádu a podle příslušných ustanovení jednotlivých daňových zákonů. Registrační řízení probíhá stejným způsobem jako u jiných daňových subjektů – tedy svěřenský správce je povinen v zákonem stanovených případech podat přihlášku k registraci pro právnické osoby, jejíž nedílnou součástí jsou kopie statutu svěřenského fondu a dokladu o datu vzniku svěřenského fondu a další doklady prokazující údaje uvedené v přihlášce k registraci (originály dokladů je nutno předložit správci daně k nahlédnutí). Při registraci je nutno uvést také údaje týkající se svěřenského správce (je-li správců více, pak údaje všech svěřenských správců) – je-li svěřenským správcem fyzická osoba, uvede její jméno, příjmení, rodné číslo, adresu místa pobytu a případně adresu pro doručování, je-li svěřenským správcem právnická osoba, uvede její název, IČO, právní formu, adresu sídla, identifikátor datové schránky a další kontaktní údaje. Tyto údaje je v souladu s pokyny k vyplnění přihlášky k registraci nutno uvést na zvláštní přílohu.
Pokyny k vyplnění přihlášky k registraci pro právnické osoby byly doplněny o informace, jak přihlášku vyplnit v případě registrace svěřenského fondu. Na finančních úřadech jsou v současné době k dispozici dvě verze tohoto tiskopisu – jedna verze obsahuje standardní pokyny k vyplnění pro právnické osoby, druhá verze obsahuje doplněné pokyny pro svěřenské fondy (tiskopis přihlášky k registraci pro právnické osoby s upravenými pokyny je k dispozici na internetových stránkách Finanční správy1).

Správce daně vydá rozhodnutí o registraci podle ust. § 129 daňového řádu a přidělí svěřenskému fondu daňové identifikační číslo.


Vzhledem k absenci sídla svěřenského fondu nelze určit místní příslušnost správce daně podle ust. § 13 odst. 1 písm. b) daňového řádu, ale je určena podle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Místně příslušným správcem daně je tedy Finanční úřad pro hlavní město Prahu. Spravujícím územním pracovištěm v rámci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu je Územní pracoviště
pro Prahu 7. V případě, kdy je součástí majetku ve svěřenském fondu nemovitá věc, je místní příslušnost ke správě daně z nemovitých věcí určena standardně podle ust. § 13 odst. 2 daňového řádu - místně příslušným je tedy ten správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází.

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN