Tuzemské stravné 2022

04.01.2022 11:28

TUZEMSKÉ STRAVNÉ 2022

S platností od 1. 1. 2022 jsou nově legislativně upraveny prováděcí vyhláškou MPSV č. 511/2021 Sb. částky stravného při tuzemských a zahraničních služebních cestách a dále průměrné ceny pohonných hmot včetně náhrady za použití soukromých vozidel k služebním účelům.

 

Stravné v tuzemsku

Cestovní náhrady legislativně upravuje především zákoník práce.

§ 163 odst. 1 a se týká zaměstnanců v podnikatelské sféře a § 176 odst. 1 upravuje sazby cestovních náhrad zaměstnanců v státním sektoru.

Rozdíl spočívá v tom, že pro zaměstnance v podnikatelském sektoru je určena minimální hodnota stravného pro každý den. Zaměstnavatel však může zaměstnancům poskytnout stravné vyšší, avšak stravné vyplacené nad rámec stanovým zákonem (maximální hodnota stravného poskytnutá zaměstnancům ve státním sektoru) bude zaměstnanci přidaněn ve mzdě (podléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění). Pro zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad.

Naproti tomu, zaměstnavatel v státním sektoru může vyplatit minimální i maximální hodnotu stravného. Hodnota stravného je určena vnitřním předpisem zaměstnavatele.

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 (zaměstnanci v podnikatelském sektoru) zákoníku práce nejméně ve výši:
 • 99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce (státní sféra) ve výši:
 • 99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 237 Kč až 283Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
V nepodnikatelské sféře nepřísluší stravné zaměstnanci, pokud mu během pracovní cesty která trvá:
 • 5 - 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla
 • 12 - 18 hodin, byla poskynuta 3 bezplatná jídla

 

Konečná částka, která bude zaměstnanci vyplacena při vyúčtování pracovní cesty, se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. V podnikatelské sféře lze poskytnout i vyšší stravné; částka přesahující horní limit je zdanitelným příjmem zaměstnance podléhající odvodu pojistného.

 

Optimální stravenka

Maximální daňové uznatelná částka zaměstnavatele na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů podle § 24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů je daňově uznatelný příspěvek poskytovaný až do výše 55% ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně do výše 70% uvedeného stravného.

 

V roce 2022 je daňově optimální stravenka v hodnotě 150 Kč a maximální částka peněžního stravovacího paušálu osvobozeného od daně v hodnotě 82,60 Kč - daňově uznatelný příspěvek 82,60 Kč (55% * 150 Kč), při ceně  hlavního jídla 160 Kč by bylo 5,40 Kč z příspěvku zaměstnavatele v roce 2020 daňově neuznatelným nákladem (55% * 160 Kč = 88,00 Kč). 

 

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třítí zákoníku práce činí:

 • 37,10 Kč u benzinu natural 95 oktanů
 • 40,50 Kč  u benzinu natural 98 oktanů
 • 36,10 Kč u motorové nafty
 • 4,10 Kč/kWh u elektromobilu

Minimální výše sazby základní náhrady uvedená v § 157 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“), byla pro rok 2022 stanovena za 1 km jízdy:

 • u jednostopých vozidel a tříkolek na1,30 Kč/km,
 • u osobních silničních motorových vozidel na 4,70 Kč/km,
 • tzn. u nákladních automobilů a autobusů činí podle § 157 odst. 5 zákoníku práce 9,40 Kč/km (jedná se o dvojnásobek sazby stanovené pro osbní silniční motorová vozidla)

Zpět

 

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN