Změny v institutu paušální daně pro rok 2024

02.04.2024 09:13

Změny platné od 1. ledna 2024

Součástí konsolidačního balíčku pro rok 2024 je také novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o daních z příjmů“), kterým s účinností k 1. 1. 2024 mimo jiné ruší registrační povinnost u poplatníků daně z příjmů fyzických osob před vstupem do paušálního režimu. Dále se Oznámení o vstupu do paušálního režimu stává formulářovým podáním, které je daňový subjekt (má-li zpřístupněnou datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona) povinen od 1. ledna 2024 podat výhradně elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Rovněž dochází ke změně výše paušálních záloh pro zdaňovací období roku 2024 (viz dále).

Zákonem č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, došlo s účinností již od 1. ledna 2023 k některým zásadním změnám v institutu paušální daně, zejména ke zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč pro vstup do paušálního režimu.

Vzhledem k tomu, že zvýšením limitu příjmů pro možnost vstupu do paušálního režimu může být paušální daň stanovena poplatníkům daně z příjmů fyzických osob s velmi širokým rozpětím příjmů, není již všem stanovena paušální daň a veřejná pojistná ve stejné výši, ale byla zavedena 3 pásma paušálního režimu odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka. V každém zvoleném pásmu platí poplatníci jinou výši paušálních záloh a v návaznosti na tuto skutečnost, je rozdílně vysoká i paušální daň a paušální veřejná pojistná.

 

Pro koho jsou určena jednotlivá pásma paušálního režimu při splnění podmínek pro vstup do tohoto režimu?

I. pásmo:

  • poplatníci, jejichž příjmy ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období nepřesáhly 1 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti tyto příjmy plynou (tedy bez ohledu jaké by k nim bylo možné uplatnit podle zákona o daních z příjmů výdaje procentem z příjmů),
  • poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období až do výše 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze podle zákona o daních z příjmů uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 % nebo 60 %,
  • poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze podle zákona o daních z příjmů uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 %.

II. pásmo:

  • poplatníci, jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 1,5 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti tyto příjmy plynou (tedy jaké by k nim bylo možné uplatnit podle zákona o daních z příjmů výdaje procentem z příjmů),
  • poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze podle zákona o daních z příjmů uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 % nebo 60 %.

III. pásmo:

  • poplatníci, jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 2 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti tyto příjmy plynou (tedy jaké by k nim bylo možné uplatnit podle zákona o daních z příjmů výdaje procentem z příjmů).

Pozn.:
Výdaji procentem z příjmů ve výše uvedeném smyslu se rozumí výdaje dle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů, tj. výdaje, které by mohl poplatník uplatnit v případě, že by uplatňoval výdaje procentem z příjmů. Neznamená to, že poplatník tímto způsobem výdaje skutečně uplatňoval, ale jedná se o procentuální výši výdajů, které bylo případně možné uplatnit ve vazbě na charakter provozované činnosti.

Možná výše uplatnění výdajů:

80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného,

60 % z příjmů z ostatního živnostenského podnikání,

30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,

40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti.

Pro vstup do určitého pásma paušálního režimu jsou vždy stanoveny pouze horní limity příjmů, nikoli dolní. To znamená, že někteří poplatníci si mohou vybrat mezi několika pásmy, a tedy, pokud poplatník splňuje podmínky pro vstup do určitého pásma, splňuje zároveň vždy i podmínky pro vstup do vyššího pásma. Z daného lze dovodit, že pokud poplatník vstoupil do nižšího pásma a po skončení zdaňovacího období zjistí, že jeho příjmy přesáhly rozhodné příjmy pro toto pásmo, ale nepřesáhly rozhodné příjmy pro vyšší pásmo, může mít stále stanovenu daň v paušální výši, ale odpovídající uvedenému vyššímu pásmu (viz dále).

Příklady:

Živnostník provozující pouze řemeslnou živnost (lze uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 %) uvažuje od roku 2024 o vstupu do paušálního režimu. V roce 2023 dosáhl příjmů ve výši 1 900 000 Kč.

Řešení:

u řemeslné živnosti lze uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 % (živnostník dosáhl příjmů nižších než 2 mil. Kč), může se tedy přihlásit do I. pásma paušálního režimu, poplatník si může zvolit (dobrovolně) rovněž II. i III. pásmo paušálního režimu.

 

Lékař (platí např. i pro advokáta či daňového poradce – lze uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 40 %), který chce vstoupit od roku 2024 do paušálního režimu, dosáhl v roce 2023 příjmy ve výši 1 200 000 Kč.

Řešení:

u vyjmenovaných činnosti lze uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 40 % (lékař dosáhl příjmů nižších než 1,5 mil. Kč), může se tedy přihlásit do II. pásma paušálního režimu, poplatník si může zvolit (dobrovolně) i III. pásmo paušálního režimu, nemůže však vstoupit do I. pásma paušálního režimu, neboť jeho příjmy v roce 2023 přesáhly 1 mil. Kč.

 

V návaznosti na tři pásma paušálního režimu jsou rovněž tři níže uvedené výše paušálních záloh hrazených poplatníkem, a to dle jím zvoleného pásma paušálního režimu.

Výše paušálních záloh poplatníka v paušálním režimu činí v zálohovém období roku 2024 měsíčně dle jednotlivých pásem paušálního režimu částku ve výši:

Výše měsíční zálohy na paušální daň

 

Celková paušální platba

Daň z příjmů

Pojistné na důchodové pojištění

Pojistné na zdravotní pojištění

I. pásmo

7 498 Kč

100 Kč

4 430 Kč

2 968 Kč

II. pásmo

16 745 Kč

4 963 Kč

8 191 Kč

3 591 Kč

III. pásmo

27 139 Kč

9 320 Kč

12 527 Kč

5 292 Kč

 

 

Mezi jednotlivými pásmy paušálního režimu lze přecházet vždy od začátku zdaňovacího období. V průběhu zdaňovacího období nelze zvolené pásmo paušálního režimu měnit.

K přechodu do jiného pásma paušálního režimu, bude docházet na základě Oznámení o změně pásma podaném poplatníkem. Poplatník může podat oznámení o přechodu (změně pásma) z nižšího pásma paušálního režimu do vyššího pásma nebo naopak z vyššího pásma do nižšího pásma, a to za splnění dalších podmínek (viz dále).

Poplatník může využít přechodu z nižšího pásma paušálního režimu do vyššího zejména pokud předpokládá, že v následujícím zdaňovacím období budou jeho příjmy vyšší než limit výše příjmů, které dosud splňoval.

Přechodu z vyššího pásma paušálního režimu do nižšího může poplatník využít v případech, kdy v uplynulém zdaňovacím období nedosahoval výše rozhodných příjmů pro pásmo, do kterého se poplatník zařadil a současně splňoval výši příjmů pro nově zvolené nižší pásmo paušálního režimu.

K přechodu z nižšího pásma paušálního režimu do vyššího bude docházet také v případě, kdy poplatník podá Oznámení o jiné výši paušální daně, a to na daň vyšší, které bude podáno z důvodu překročení rozhodných příjmů zvoleného pásma v předchozím zdaňovacím období.

Zvolené pásmo paušálního režimu se změní od prvního dne zdaňovacího období na nově zvolené pásmo paušálního režimu, pokud poplatník v paušálním režimu ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím tomuto zdaňovacímu období nepřesáhl rozhodné příjmy pro nově zvolené pásmo paušálního režimu a podá správci daně Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu, nebo pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně za zdaňovací období bezprostředně předcházející tomuto zdaňovacímu období, pokud poplatník v paušálním režimu ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím tomuto zdaňovacímu období nepřesáhl rozhodné příjmy pro toto pásmo, podá správci daně Oznámení o jiné výši paušální daně, a to na daň vyšší z důvodu, že přesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím tomuto zdaňovacímu období, a pásmo paušálního režimu se nezměnilo podle písmene a).

 

Příklady (pro přechod roku 2023-2024):

Přechod na nižší pásmo paušálního režimu: Živnostník provozující pouze řemeslnou živnost (lze uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 %), který byl v roce 2023 ve druhém pásmu paušálního režimu, chce přestoupit od roku 2024 do I. pásma paušálního režimu, přičemž v roce 2023 měl rozhodné příjmy ve výši 1 400 000 Kč:

 

Řešení:

poplatník splňuje podmínku pro účast v I. pásmu paušálního režimu (jeho příjmy nepřesahují v roce 2023 2 mil. Kč)pro účast v I. pásmu musí (při splnění dalších dříve platných podmínek pro účast v paušálním režimu) podat správci daně Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu, a to do desátého dne zdaňovacího období, od kterého mění zvolené pásmo paušálního režimu (tj. do 10. 1. 2024).  Tento poplatník může nadále zůstat v původním, tj. druhém pásmu paušálního režimu, aniž by musel vůči správci daně cokoliv činit.


 

Přechod na vyšší pásmo paušálního režimu: Lékař (platí např. i pro advokáta či daňového poradce, tj. pro případy, kdy lze uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 40 %), který byl v roce 2023 ve druhém pásmu paušálního režimu, přesáhl v roce 2023 příjmy pro toto pásmo paušálního režimu (jeho rozhodné příjmy činily 1 900 000 Kč), a chce být i nadále v paušálním režimu a platit paušální zálohy.

 

Řešení:

poplatník splňuje podmínku pro účast ve III. pásmu paušálního režimu (jeho příjmy nepřesahují v roce 2023 částku 2 mil. Kč), poplatník musí podat Oznámení o jiné výši paušální daně na její vyšší výši z důvodu, že přesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo, a doplatit paušální daň a paušální veřejná pojistná za zdaňovací období roku 2023 ve výši odpovídající III. pásmu paušálního režimu za toto zdaňovací období (doplatek rozdílu je splatný ke dni vyměření paušální daně a paušálních veřejných pojistných podle § 38lj zákona o daních z příjmů, tj. uplynutím posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob poplatníka, jehož daň je rovna paušální dani).

 

Od 1. 1. 2023 došlo současně se zavedením tří pásem paušálního režimu ke zvýšení některých limitů vyplývajících ze zákona o daních z příjmům, a to z 15 000 Kč na 50 000 Kč v případě:

  • limitu výše příjmů z kapitálového majetku, z nájmu a ostatních příjmů, pokud se nejedná o příjmy osvobozené od daně, příjmy, které nejsou předmětem a příjmy, které jsou zdaňovány srážkou podle zvláštní sazby daně, dosažených v rozhodném období přede dnem zahájení činnosti pro možnost vstupu do paušálního režimu (§ 2a odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů),
  • horního limitu výše příjmů z kapitálového majetku, z nájmu a ostatních příjmů, pokud se nejedná o příjmy osvobozené daně, příjmy, které nejsou předmětem a příjmy, které jsou zdaňovány srážkou podle zvláštní sazby daně, dosažených v rozhodném období pro to, aby daň byla rovna paušální dani (§ 7a odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů).

 

Poplatník, který přestal být poplatníkem v paušálním režimu z důvodu, že přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a ve stejném zdaňovacím období tuto činnost znovu zahajuje, se ze zákona znovu stává poplatníkem ve stejném pásmu paušálního režimu jako před přerušením této činnosti od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tuto činnost znovu zahajuje. Poplatníkem pozdě podané Oznámení o vstupu do paušálního režimu nemá vliv na opětovný vstup do paušálního režimu. Obecně ze zákona o daních z příjmů vyplývá, že poplatník přestává být poplatníkem v paušálním režimu mj. uplynutím zdaňovacího období, ve kterém přesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu. Toto neplatí v případě, že jeho daň je rovna paušální dani v důsledku toho, že podá Oznámení o jiné výši paušální daně a jeho daň je rovna paušální dani podle vyššího pásma.

Daň poplatníka, který je na konci zdaňovacího období poplatníkem v paušálním režimu, je (při splnění ostatních dosud platných podmínek) rovna paušální dani, pokud poplatník v tomto zdaňovacím období rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu nepřesáhl, nebo přesáhl, ale nepřesáhl rozhodné příjmy pro vyšší pásmo paušálního režimu a podá správci daně Oznámení o jiné výši paušální daně, a to na takovou výši paušální daně, která odpovídá tomuto vyššímu pásmu paušálního režimu.

Pokud poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu před koncem zdaňovacího období z důvodu, že ukončil nebo přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, je jeho daň za toto zdaňovací období rovna paušální dani, pokud poplatník (při splnění dalších podmínek) v části tohoto zdaňovacího období po dni, ve kterém přestal být poplatníkem v paušálním režimu, nevykonával činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a do konce lhůty pro podání daňového přiznání za toto zdaňovací období zahájí činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, nebo nezahájí činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, nevede účetnictví a úhrn položek, o které by zvyšoval rozdíl mezi příjmy a výdaji, kdyby v tomto zdaňovacím období vedl daňovou evidenci, a příjmů ze samostatné činnosti nepřesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu nebo pro vyšší pásmo paušálního režimu, pokud přesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu, ale podá správci daně Oznámení o jiné výši paušální daně na její výši odpovídající tomuto pásmu paušálního režimu. Paušální daň potom činí součin počtu kalendářních měsíců zdaňovacího období, ve kterých byl poplatník v paušálním režimu, a zálohy na daň pro zvolené pásmo paušálního režimu, nebo pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně v případě, že poplatník podá Oznámení o jiné výši paušální daně správci daně, pokud jeho příjmy v tomto zdaňovacím období nepřesáhly rozhodné příjmy pro toto pásmo paušálního režimu.

Poplatník v paušálním režimu, který má příjmy ze samostatné činnosti, ke kterým lze uplatnit výdaje procentem z příjmů v různé výši, vede záznamy o příjmech ze samostatné činnosti pro účely prokázání výše rozhodných příjmů pro zvolené pásmo paušálního režimu.

Od 1. 1. 2023 byla vypuštěna povinnost poplatníka upravit základ daně (§ 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů) při přechodu ze zdaňovacího období, za které je daň poplatníka rovna paušální dani, do zdaňovacího období, ve kterém poplatník vede účetnictví nebo uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7, za zdaňovací období, ve kterém poplatník vede účetnictví nebo uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7, o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y), o hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou přijatých a zaplacených záloh a o cenu nespotřebovaných zásob.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který přestal být poplatníkem v paušálním režimu z důvodu, že přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a ve stejném zdaňovacím období tuto činnost znovu zahajuje, má povinnost podat Oznámení o vstupu do paušálního režimu do dne zahájení této činnosti (§ 38lc odst. 3 zákona o daních z příjmů). Toto oznámení má pouze deklaratorní charakter, neboť ke vstupu do paušálního režimu dochází v tomto případě ze zákona.

V návaznosti na zavedení tří pásem paušálního režimu a možnosti změnit zvolené pásmo je zaveden institut Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu (§ 38lda zákona o daních z příjmů). Toto oznámení může poplatník v paušálním režimu podat správci daně do desátého dne zdaňovacího období, od kterého mění zvolené pásmo paušálního režimu. V oznámení je poplatník povinen kromě obecných náležitostí podání uvést zdaňovací období, od kterého mění zvolené pásmo paušálního režimu, a nově zvolené pásmo paušálního režimu.

Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu podané po lhůtě je neúčinné. Tuto lhůtu nelze navrátit v předešlý stav. Obdobné podmínky platí pro Oznámení o jiné výši paušální daně (§ 38ldb zákona o daních z příjmů), které poplatník v paušálním režimu může učinit v případě překročení rozhodných příjmů zvoleného pásma paušálního režimu a nechce, aby jeho paušální režim byl z tohoto důvodu ukončen (podá Öznámení o jiné výši paušální daně na daň vyšší), nebo nedosažení rozhodných příjmů zvoleného pásma paušálního režimu a nechce platit paušální daň z tohoto pásma (podá Oznámení o jiné výši paušální daně na daň nižší).

Rovněž toto oznámení může poplatník v paušálním režimu podat správci daně do desátého dne zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém nepřesáhl rozhodné příjmy pro jiné než zvolené pásmo paušálního režimu. V Oznámení o jiné výši paušální daně je poplatník povinen kromě obecných náležitostí podání uvést zdaňovací období, za které má být paušální daň v jiné výši, pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně a skutečnost, zda překročil rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu. Oznámení o jiné výši paušální daně podané po lhůtě je neúčinné. Tuto lhůtu nelze navrátit v předešlý stav.

Od 1. 1. 2023 je také upraveno  Oznámení o nesplnění podmínek v paušálním režimu. Poplatník daně z příjmů fyzických osob oznámí správci daně nesplnění podmínek pro to, aby se stal poplatníkem v paušálním režimu, nově zvolené pásmo paušálního režimu, jinou výši paušální daně.

V návaznosti na možnost oznámení změny zvoleného pásma paušálního režimu a oznámení o jiné výši paušální daně byla rozšířena povinnost poplatníků oznamovat nesplnění podmínek nejen pro vstup do paušálního režimu, ale také pro případy, kdy poplatník nesplnil podmínky pro změnu pásma nebo jinou výši paušální daně.

Nesplnění podmínek oznámí poplatník včetně důvodu, pro který podmínky nesplňoval, správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém toto nesplnění zjistil.

 

 

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN