Změny v občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích k 1.1.2014

18.10.2013 12:13

Nejdůležitější změny v soukromém právu

Nový občanský zákoník 2014 zřetelně akcentuje své výsostné postavení v právu soukromém a současně přináší řadu změn, a to ve všech oblastech – v obecné části, rodinném právu, věcných právech, smluvním právu či v náhradě škody.
Zavádí se nové instituty (právní jednání, právo stavby aj.), dochází ke změnám v pojetí některých stávajících institutů (věci, nemovitosti, kontraktačního procesu aj.). Velký význam mají rovněž důležitá přechodná ustanovení nového občanského zákoníku. Nový kodex je rozvržen do pěti základních částí, jež jsou uspořádány do dílčích systematických celků.

Důvodová zpráva k občanskému zákoníku

 

 

Změny v právu obchodním

S účinností k 1. 1. 2014 dochází rovněž k podstatným změnám v právu obchodním. Současný obchodní zákoník bude zrušen a nahradí jej zcela nový právní předpis. Změny v obchodním právu budou v některých ohledech zcela zásadní. Změní se systematika tohoto právního předpisu, zavedeny budou nové právní instituty potřebné pro obchodní praxi, zdůrazní se soukromoprávní povaha obchodního práva a jeho vazba na nový občanský zákoník, protože úpravu většiny situací řešených dosud obchodním zákoníkem převzal nový občanský zákoník.

Důvodová zpráva k zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích)

 

Mění se také mezinárodní právo soukromé

V rámci celkové rekodifikace soukromého práva dochází s účinností od 1. 1. 2014 také k nové úpravě mezinárodního práva soukromého, jímž se rozumí odvětví právního řádu zahrnující právní normy, které jsou výlučně určeny pro úpravu soukromoprávních poměrů, jež obsahují tzv. mezinárodní prvek

Důvodová zpráva k zákonu o mezinárodním právu soukromém

Kontakt

Právní a daňové poradenství v.o.s.

info@pravoadane.cz

Italská 1202/12
vchod z ulice Římská 30
120 00 Praha 2 Vinohrady

+420 245 501 031

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno RN